Pogled na Boku iz aviona

Foto: Marija Popović

Najjužniji evropski fjord Boka Kotorska snimljen iz vazduha. U sredini se vide peraška ostrva Sveti Đorđe i Gospa od Škrpjela, desno od njih je Perast, a naspram Perasta Stoliv. Na slici lijevo je tjesnac Verige, gore su Kamenari, a naspram njih Lepetane, na padinama Vrmca. U gornjem dijelu slike se vidi usječen put prema Nikšiću na padinama Orjena. Lijevo ispod puta je Morinj, a desno Risan. Izmađu je Strp, koji gleda prema Kostanjici.

Dopunite nas u komentaru ako smo nešto propustili 😉

0 Comments